Sözlü Tercümede Karşılaşılması Muhtemel 3 Sorun

Sözlü ya da bir diğer adı ile ardıl tercüme, aynı anda dinleme, yorumlama ve çevirme işlemleriyle uğraşmak zorunda olan tercüman için büyük zorluklar teşkil eden neredeyse hemen hemen eşzamanlı-bilişsel ve duygusal süreçleri gerektirir. 

Tercüman, halihazırda mevcut işleme kapasitesi sınırları dahilinde çalışırken ele alınması gereken beklenmedik durumlarla sürekli olarak karşılaşır. Bu nedenle tercüman eğitiminin mümkün olduğu kadar etkili olması ve eğitim süresi boyunca gelecekteki profesyonel tercümanların karşılaşılan sorunları çözmek için kullanılabilecek bir dizi strateji veya taktik geliştirmeleri çok önemlidir.

Sözlü tercüme içerisinde ; dinleme ve anlama, not alma, notları çözme, ifade etme ve yeniden biçimlendirme gibi sistematik bir yapı barındırır ve bu yapıda zaman zaman aksaklıklar sorunlar oluşması oldukça mümkündür. Bazı dış etmenler de problemlerin oluşmasına zemin hazırlar. Bunlar;

Simültane Ekipmanlarının Arızalanması

Teknik nedenlerle ortaya çıkan sorunlardan en büyüğü simültane ekipmanlarının arızalanmasıdır. Böyle bir durum yaşandığında, tercümanın konuşmacı ya da konuşmacıları duyamaması iletişim kopukluğuna neden olur.

Bu tarz problemler önemli diplomatik seminer, konferans gibi alanlarda gerçekleştiğinde sonuçlar çok daha kötü olabilir. Bunun önüne geçmek ve bu olası hataları en aza indirgemek için toplantı, konferans öncesi teknik ekibin ekipmanları kontrol etmesi, gerekirse tercümanın da kontrol ederek doğrulaması gerekir.

Konuşmacıların Farklı Aksanlara Sahip Olması

Bir dili bilmek ile anlamak ve yorumlamak farklı bağlamda kategorilerdir. Aksan, dili yorumlamada karşılaşılan sorunlardan biridir. Aksan ile birlikte dilin konuşulduğu coğrafyanın ya da bölgenin bile farklılık göstermesi dile apayrı anlamlar yükler.

Bu yüzden tercümanın bu konuda tecrübeye ihtiyacı vardır. Aksan anlayabilmeli ve aksanlı konuşulan dili kısa zamanda çözümleyerek hedef dile aktarmalıdır. 

Konuşmacıların Hızlı Konuşması

Tercüman, yaptığı işte kazandığı tecrübe ya da yeteneği sayesinde işini başarıyla tamamlayabilir. Fakat tecrübe, konuşmacılara göre de değişkenlik gösterir ve bazı durumlarda yetersiz kalır.

Tercümanın, aynı dili, aynı sözcükleri, farklı şive, aksan ya da kelime oyunları deyimler kullanarak konuşan ve karmaşık hale getiren bir kitlenin varlığını göz önünde bulundurmalıdır. 

Konuşma esnasında hiç duraksamadan ve tercümana söz hakkı tanımadan hızlı ve duraksız konuşan konuşmacılar bu işi en çok zorlaştıran durumlardır. O esnada konuşmacı hızlı ve duraksamadan konuşuyor ise tercüman not almalı ve yazılı halde cümleleri toparlamalıdır. Aksi halde konuşmayı unutabilir bütün cümle yapısını çeviremeyebilir.

Sonuç olarak;

bu gibi aksiliklerde, konuşmacılara müdahale edilemediği için tercümanın bilgi ve deneyimleri devreye girmek zorundadır. Aksi taktirde sorunlar karşı taraftan  değil sizden kaynaklanıyor olacaktır ki kariyeriniz için bu iyi bir pozisyon olmayabilir.