Dil Hizmetlerinin Yaygın Olarak Kullanıldığı 10 Alan

Farklı dillerin konuşulduğu, üretimin dağıtım olduğu, farklı diller arasında iletişimin gerekli olduğu tüm alanlarda profesyonel tercüme hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. İnsanlık tarihinde devletler arası iletişimde ve ticarette yaygın olarak kullanılan çeviri işlemleri günümüz dünyasını çok daha küresel bir hal alması ile önemi giderek artmıştır.

Bugün sizlere tercümelerin hangi alanlarda daha çok talep gördüğü ve hangi alanlarda çok daha fazla önem arz ettiğini açıklamaya çalıştık. Tercüme taleplerini esas aldığımız bu yazı dil hizmetlerinin önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor.

1- Akademide Tercüme

Akademik alanlarda tercümelere ihtiyaç duyulması bilimsel makaleler, lisans, yüksek lisans, doktora tezleri, üniversite başvuruları, ders kitabı tercümeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Kişilerin akademik kariyerlerini önemli oranda etkileyen akademik tercüme hizmetleri bilimsel gelişmenin sağlanabilmesi, araştırmaların amacına ulaşabilmesi gibi amaçlara da hizmet ediyor. Bir ülkenin eğitimde başarıyı yakalayabilmesi kitapların profesyonel şekilde tercümes edilmesi, öğrencilerin kaynaklara erişimi ve araştırmacıların yayımlarının dünya konjonktüründe yer almasından geçiyor.

Dolayısıyla akademik alanlarda gerçekleşen tercümeler bu bağlamda eğitimin gelişmesine katkıda bulunuyor.

2- Tıp Alanında Tercüme

Tıbbi Alanlarda Tercüme İhtiyaçları

Tıp alanında tercüme ihtiyaçları direkt olarak hasta sağlığıyla alakalıdır. Bu alanlarda oluşan ihtiyaçlar; prospektüs çevirileri, tıbbi dokümantasyon tercümeleri, tıbbi araştırma çevirileri, tıbbi araç gereç kullanım talimatları, hastane çevirileri şeklinde gerçekleşiyor.

Hata payının olmadığı bir alan olarak medikal ya da tıbbi tercümeler, toplumsal sağlık, kişisel bakım, tanı, teşhis tedavi süreçlerine etki etmekte. Tıbbi Tercümelerde Profesyonel Yaklaşımları Zorunlu Kılan 5 Neden yazısında konu üzerine detaylı açıklamalar yapmıştık göz atabilirsiniz.

3- Teknik Alanlarda Tercüme

Teknik Alanlardaki Çeviri Hizmetleri

Teknik tercümeler oldukça geniş kapsamlı bir yaklaşıma karşılık gelmektedir. Daha çok mühendislik, fizik, kimya, biyoloji, ekipman kurulumu, kullanım talimatları, yazışmalar, enerji sektörü, mimarlık, anlaşmalar, işçi sağlığı ve güvenliği konularında gerçekleşmektedir.

Teknik tercümeler adı itibarı ile geniş bir çalışma alanına sahip olsa da tercüman seçimlerinde direkt olarak o alanda uzman tercümanlar tercih edilmektedir. Dolayısıyla her teknik tercüme yapan tercüman her teknik konuda uzman değildir. Daha spesifik alanlarda uzmanlaşmış ekipler oluşturularak teknik tercümelerde kalitenin yükseltilmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda bu alanda teknik terimler sözlüklerinden faydalanılmaktadır.

4- Finans Alanında Tercüme

Finansal Dil Hizmetleri

Şirketlerin finans alanındaki saha araştırmaları, mali raporlar, mali dokümanlar, gelir gider kayıtları, depo tutanakları, finansal alandaki yazışmalar, ticaret anlaşmaları, borsacılık, gibi alanlarda gerçekleşen talepler finansal tercümeye dahil olmaktadır.

Bu alanda gerçekleşen tercümeler çalışanların, şirketlerin, kurum ve kuruluşların geleceklerine doğruda etki eder. Yatırım getirisi sağlama,  kuruluşlar arası iletişim düzgün bir şekilde sağlanabilmesi, yabancı yatırımcıların ülke ekonomisinde yer edinebilmesi için profesyonel tercümelere ihtiyaç duyulmaktadır.

5- Hukukta Tercüme Kullanımı

Hukuk bürolarında, adliyelerde, mahkemelerde kullanılan hukuki tercümeler kişilerin, kuruluşların veya kurumların hukuki zeminde haklarını beyan edebilmelerinde gereklidir. Yazılı tercümelerin yanı sıra sözlü tercümelerde bu alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle mahkeme salonlarında yabancı dilde konuşan sanıkların, tanıkların veya davacıların kendilerini düzgün bir şekilde ifade edebilmeleri sözlü hukuki tercümelerin kalitesiyle doğrudan ilgilidir.

Hukuki tercümelerde tercümanın hukuk eğitimi almış olması ve tüm hukuki terminolojiye hakim olması beklenmektedir. Öyle ki avukatların konu üzerine hakimiyeti kadar tercümanın da konu üzerine hakimiyet sağlaması hukuki konjonktürü bilmesi ve gerekirse teknik konulara hakim olması beklenir.

6- Göçmenlik Hizmetleri

Tercüme hizmetlerinin en çok talep gören alanların başında göçmenlik hizmetleri geliyor. Vize başvuruları, çalışma izni, oturma izni, vatandaşlık başvuruları gibi konularda istenilen belgelerin çevirisi göçmenlik hizmetlerine dahildir.

Bu alanda istenilen yazılı tercümeler genellikle noter onaylı şekilde olmalıdır. Aynı zamanda tercümanların göçmenlik hizmetleri konusunda deneyimli olması beklenmektedir.

7- Sözlü Alanlarda Tercüme

Sözlü tercümeler ardıl, simultane, fısıltı, telefonda gibi türlere ayrılmaktadır. Sözlü tercümeler konferanslar, geziler, toplantılar, sempozumlar, paneller, canlı yayınlar, basın toplantıları, fuarlar gibi çoklu dilin kullanıldığı tüm ortamlarda tercih edilmektedir.

Yazılı tercümelere göre çok daha daha zorlayıcı olan sözlü tercümelerde,  tercümanlar bu alanda eğitim almış olup sözlü tercüme alanında uzmanlaşmış olmalıdır. Her tercüman sözlü tercümenin iş akışına ayak uyduramayabilir.

8- Dijital ve Geleneksel Pazarlama

Yeni pazarlara açılırken şirketlerin her zamankinden daha çok profesyonel desteğe ihtiyacı vardır. Yeni pazardaki rekabette kendine yer bulmak isteyen, marka konumlandırması sağlamak isteyen, ürünlerini ve hizmetlerini yerel halka tanıtmak isteyen işletmeler pazarlama stratejilerine göre profesyonel çeviriler satın almaktadır.

Dijital ve geleneksel pazarlamada; e-mail, katalog, broşür, dergi, gazete, sosyal medya, web sitesi, mobil uygulama, adwords, televizyon ve radyo reklamları, dijital pano, afiş gibi alanlarda yapılan tercümeler pazarlama çevirileri alanına dahil olmaktadır. Bu alanlarda genellikle yerelleştirme hizmetleri sunularak yerel dilde tüketicileri etkileme çalışmaları yürütülmektedir.

9- Yazışmalar ve Anlaşmalarda Tercüme

Tercümenin kullanım alanlarından bir diğeri ise yazışma ve anlaşmalarda oluşan taleplerdir. Kişiler, kurum ya da kuruluşlar arasındaki yazışmaların veya anlaşmaların tercümesi iletişimin kusursuz bir biçimde sağlanmasına hizmet eder.

Tarafların birbirleriyle iletişimini sağlayabilmek için kimi zaman projelerin hızlı bir biçimde sonuçlanması gerekmektedir.

10- Edebi ve Sanatsal Alanlarda Tercüme

Edebiyat ve sanat alanında gerçekleşen çeviriler edebi-sanat bakış açısında sahip çevirmenler tarafından sağlanır. Bir sanat eserinin açıklaması, kitap, dergi, eleştiri gibi yayınlarının tercüme edilmesi gibi işlerin bütünü edebi ve sanatsal tercümelere dahildir.

Edebi ve Sanatsal Tercümanlarda Bulunması Gereken 5 Özellik yazısında aranan kriterlerden söz etmiştik göz atabilirsiniz.